print

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie:

35,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia

32,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium.

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                                     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                     Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu / IBAN:                            SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:                                    SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):                      7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

                                                       7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

                                                       7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):       0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):         rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                            dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:              meno a priezvisko uchádzača

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                                   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                       Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu / IBAN:                             SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:                                     SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):                      7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

                                                       7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

                                                        7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):       0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):        rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:              meno a priezvisko uchádzača

 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

Kontaktný formulár

=