Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta UMB ponúka tieto programy rozširujúceho vzdelávania pre učiteľov a učiteľky v odboroch:

Dĺžka štúdia je 2 roky (4 semestre).

Forma štúdia je externá, kombinovaná - prezenčná (prednášky, semináre, pedagogická prax, konzultácie k záverečnej práci) a dištančná (individuálne štúdium, seminárne práce, portfóliá z  praxe). Výučba prebieha cez víkendy.

Rozsah od 210 do 217 hodín priamej výučby (v závislosti od programu).

Prihlášky na štúdium sa podávajú na adresu Pedagogická fakulta UMB, Mgr. Jana Odalošová, Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, na tlačive "Prihláška na rozširujúce štúdium" (v prílohe) do 31. 8. 2018.

Poplatok za program: do 500 Eur za semester v závislosti od odboru.

Miesto realizácie: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica.

Štúdium sa otvára pri dostatočnom počte záujemcov a záujemkýň spravidla na začiatku zimného semestra akademického roka. O otvorení štúdia Vás budeme informovať začiatkom septembra.

Bližšie informácie: jana.odalosova@umb.sk 

 

Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach

Kontinuálne vzdelávanie sa poskytuje pre vzdelávací program: sociálny pedagóg.

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné - prípravné atestačné vzdelávanie.

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná - prezenčná 39 hodín a dištančná 21 hodín.

Rozsah vzdelávacieho programu a metódy výučby: 60 hodín  (39 hodín prezenčne, 21 hodín dištančne). Dĺžka vzdelávacieho programu: max. 10 mesiacov. Vzdelávanie bude prebiehať formou prednášky, seminára, cvičenia, problémového výkladu, skupinovej práce a diskusie.

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je aktualizovať, precizovať, podporiť a rozšíriť profesijné kompetencie odborného zamestnanca – sociálneho pedagóga, ktoré budú predmetom overenia prostredníctvom prvej atestácie a jeho praktickej sociálno-výchovnej činnosti.

Profil absolventa:

Po absolvovaní prípravného atestačného vzdelávania bude sociálny pedagóg disponovať kompetenciami:

 • ovládať v teoretickej, metodickej i praktickej rovine formy a metódy preventívneho pôsobenia v školách a školských zariadeniach na úrovni primárnej, sekundárnej i terciárnej prevencie,
 • vedieť realizovať monitoring výskytu sociálno-patologických javov u žiakov v školskom prostredí,
 • vedieť rozpoznať u žiakov sociálno-patologické prejavy a prejavy nevhodného správania sa žiakov v školskom prostredí,
 • poznať konkrétne sociálno-pedagogické prostredie, v ktorom pôsobí a identifikovať jeho pozitívne a negatívne stránky,
 • vhodne aplikovať metódy sociálneho poradenstva zamerané na odstránenie a eliminovanie sociálno-patologických javov na škole a nevhodného správania sa žiakov v školskom prostredí,
 • poznať vplyvy jednotlivých okruhov sociálneho prostredia na žiaka a vedieť rozvíjať jeho sociálne zručnosti prostredníctvom realizácie poradenskej činnosti,
 • zostaviť plán sociálno-pedagogického poradenstva pre školu i rodinu,
 • vedieť vhodne aplikovať poradenské metódy a postupy na jednotlivé sociálne skupiny vymedzené legislatívou (žiaci pochádzajúci z ohrozeného sociálneho prostredia, ich zákonní zástupcovia, žiaci, u ktorých je zvýšený predpoklad výskytu deviantného správania, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a pod.)
 • vyhodnotiť úspešnosť sociálno-pedagogického poradenstva v jednotlivých sociálnych skupinách, 
 • na základe sociálno-pedagogickej diagnostiky a výsledkov sociálno-pedagogického poradenstva plánovať ďalšie sociálno-výchovné činnosti v smere odstraňovania a eliminovania sociálno-patologických javov u  žiakov a ich rizikového správania.

Prijímanie na štúdium: Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu odborného zamestnanca: sociálny pedagóg, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v časti V. Sociálny pedagóg. Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý len odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi.

Ukončenie štúdia: Prípravné atestačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, v ktorej budú zastúpení aj garant, autorky a lektori vzdelávania. Komisia bude vymenovaná poskytovateľom aktualizačného vzdelávania.
Požiadavky na ukončenie aktualizačného prípravného vzdelávania:

 • absolvovanie najmenej 80% z 36 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 • spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 • záverečná prezentácia.

Účasť na prezenčnej forme vzdelávania sa preukazuje podpisom účastníka na prezenčnej listine.

Personálne zabezpečenie štúdia:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. - garantka vzdelávacieho programu a vedúca Katedry Pedagogiky PF UMB

Lektori a lektorky vzdelávacieho programu:
Program personálne vedú  lektori – vysokoškolskí učitelia z Katedry pedagogiky PF UMB a odborníci z praxe, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky a odborné predpoklady v jednotlivých oblastiach obsahu vzdelávania.

Poplatok za program: 200 €

Miesto realizácie: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica

Prihlášky môžete posielať na adresu Pedagogická fakulta UMB, Mgr. Jana Odalošová, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica. Prihlášky zhromažďujeme priebežne, pri dostatočnom počte záujemcov a záujemkýň Vás budeme informovať o otvorení štúdia.

Termín podania prihlášky: priebežne, prihláška v prílohe.

Príloha: učebný plán.

Bližšie informácie: jana.odalosova@umb.sk 

V Banskej Bystrici, 19. septembra 2017

 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici