print

The New Educational Review

Vedecký časopis The New Educational Review je medzinárodným fórom výmeny pedagogických ideí o postmodernej edukácii, spoločenskej a kultúrnej skutočnosti. Medzinárodná stránka časopisu - http://www.educationalrev.us.edu.pl/

 

V časopise sú prezentované najdôležitejšie problémy z oblasti vied o výchove bezprostredne spojené s edukáciou, kultúrou a tvoriacou sa postmodernou spoločnosťou v krajinách strednej Európy.

 

Anglická jazyková platforma otvára spoločnú vedeckú diskusiu o špecifikách súčasných edukačných problémov z oblasti vedy o výchove.

 

Obsahovú náplň časopisu tvoria okrem úloh ukotvených v typických subdisciplínach vedy o výchove, aj úlohy z pohraničia sociológie (napr. sociológia výchovy), psychológie (napr. psychológie výchovy) a dynamicky sa rozvíjajúcej kognitívnej edukácie.

 

Každý článok bude po posúdení metodologickej úrovne nezávisle recenzovaný dvomi medzinárodne uznávanými recenzentmi. O prijatí či odmietnutí príspevku rozhoduje na základe posudkov redakčná rada. Výkonná redaktorka informuje hlavného autora o prijatí či odmietnutí príspevku.

 

Príspevky významných predstaviteľov rôznych pedagogických vied, pochádzajúci z akademických centier v krajinách strednej Európy zahŕňajúce teoretické analýzy, výsledky empirického výskumu budú prioritne.

 

Predpokladáme, že reflexie prezentované na stránkach medzinárodného časopisu The New Educational Review dotýkajúce sa vybraných oblastí vedy o výchove, môžu prezentovať aj nové prúdy rozvíjajúce sa v pedagogike, exponovať javy a procesy, ktoré sú dôležité pre rozvoj týchto disciplín, prinášať nové aspekty riešenia problémov, ako aj problémov dôležitých pre sociálne a humanitné vedy po vstupe do Európskej únie.

Kontaktný formulár

=